Kunde & handelsbetingelser

OPRETTELSE

Ved oprettelse hos i ALL ABOUT U accepterer du som kunde de følgende kunde- og handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik. Du acceptere ligeledes ALL ABOUT U ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik

DINE OPLYSNINGER

 For at du kan oprette dig hos ALL ABOUT U, beder vi dig ved indmeldelsen om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer samt telefonnummer og betalingsinformationer. Såfremt der foretages ændringer i dine kontraktoplysninger, er det dig som kunde, der bedes sikre, at vi får tilrettet dine data i ALL ABOUT U. Du har mulighed for selv redigere oplysningerne via bookingsiden, alternativt kan du kontakte os i ALL ABOUT U og vi skal hjælpe dig. Såfremt du ønsker at ændre eller slette dine kortdetaljer vedr. dine betalinger, kan dette ske via eget login på hjemmesiden under fanen ”booking”. Ønsker du hjælp hertil, kan administrationen kontaktes via mail eller telefon. 

MAILS MED INFORMATION

Ved oprettelse giver du ligeledes dit samtykke til, at ALL ABOUT U må sende dig informationsmails, hvis formål er, at holde dig opdateret i forhold til ændringer, nyheder, tiltag mv. Du har altid mulighed for at til- og fravælge hvilke typer af informationer, du ønsker at modtage fra os. Dette kan du gøre ved at henvende dig hos ALL ABOUT U eller via contact@allaboutu.dk 

ALL ABOUT Us priser reguleres løbende efter markedsforhold, udviklingen i samfundet samt inflation.
Forøgede omkostninger kan have indflydelse på prisændringer i ALL ABOUT U. Vedtagelsen af nye medarbejderforhold eller andre lovgivningsmæssige krav kan have indflydelse på kundernes priser. Eventuelle prisstigninger vil blive beregnet og fastsat ud fra de forøgede omkostninger for All About U. Alle prisændringer vil blive varslet skriftligt 60 dage før ændringerne træder i kraft. 

MOBILTELEFON

Det er tilladt at tage billeder med smartphones, såfremt at personerne på billederne har givet deres samtykke. 

Det er ikke tilladt at tage billeder/video til kommerciel brug uden aftale med ALL ABOUT Us ledelse. Mobilsamtaler skal begrænses og du bedes tage hensyn til andre 

ALL ABOUT U'S DATAANSVAR

Vi behandler personfølsomme oplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. 

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. 

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE ALL ABOUT U er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

KONTAKT OPLYSNINGER

ALL ABOUT U Administration. 

Kontaktperson: Martin Jespersen 

CVR.nr. 42779660 

Lily Brobergs Vej 54, 2500 Valby 

Telefonnr: 93 83 58 48 

Mail: contact@allaboutu.dk 

Website: www.allaboutu.dk 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende personoplysninger: medlemsoplysninger, almindelige personoplysninger (registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, betalingsoplysninger, evt. almindelige oplysninger om forældre hvis medlemmet er et barn) og Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (CPR-nr., oplysninger om vægt, højde, skader,sygdom mm.

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder eller værge. 

Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

 

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør som kunde og i overensstemmelse med følgende kriterier: • Eventuelle oplysninger om din højde, vægt, skader, fremgang og lignende, som vi alene behandler med dit samtykke, slettes når dit kundeforhold hos ALL ABOUT U ophører. • 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af ALL ABOUT U. •

 Visse almindelige medlemsoplysninger, herunder betalingsoplysninger, vil dog blive opbevaret i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af hensyn til overholdelse af bogføringslovgivningen. 

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse 

• Retten til sletning 

• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet 

• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du under “kontaktoplysninger på den dataansvarlige”. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. 

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.